Danh sách nhân sự Toán

Họ và tên: Võ Thị Ngọc Thu
Chức vụ: Tổ Trưởng
Năm sinh: 11 - 06 - 1982
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Toán
Địa chỉ:Thanh Hòa - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên: Trần Thị Phương
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 09 - 01 - 1990
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Toán
Địa chỉ:Lộc Hiệp - Lộc Ninh - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:La Văn Cầm
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 20 - 07 - 1987
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Toán
Địa chỉ: Tân Tiến- Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Võ Thị Bích Hạnh
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 19 - 06 - 1989
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Toán
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Phan Lâm
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 17-11-1987
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Toán
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 14-07-1989
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng SP Toán
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Nguyễn Ích Hải
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 12-02-1979
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Toán
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Mai Vĩnh Phú
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 20-03 - 1984
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Toán
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Đỗ Thị Hải Anh
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 17-03-1956
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Toán
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Quách Thị Nền
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 29-08-1985
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng SP Toán
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Đào Bá Hải Sơn
Chức vụ: Tổ Phó
Năm sinh:22-08-1980
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng SP Toán
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại: