Danh sách nhân sự Lý - Tin

Họ và tên: Phạm Xuân Nam
Chức vụ: Tổ Trưởng
Năm sinh: 01 - 05 - 1979
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Toán
Địa chỉ:Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên: Cao Thị Nghĩa
Chức vụ: Tổ Phó
Năm sinh: 10 - 01 - 1988
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Vật Lý
Địa chỉ:Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Châu Ngọc Long
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 11 - 06 - 1983
Trình độ chuyên môn: Cao Đăng SP Vật Lý
Địa chỉ: Tân Tiến- Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Đặng Văn Trạng
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 07 - 02 - 1988
Trình độ chuyên môn: Đại Học CNTT
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Nông Thị Hoan
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 20-01-1983
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng SP Tin
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Đặng Thị Tâm
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 02-04-1986
Trình độ chuyên môn: Đại Học SP Lý
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Ninh Thị Hường
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 14-07-1989
Trình độ chuyên môn: ĐH Sư Phạm Lý
Địa chỉ: Thanh Hòa - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Đàm Thị Cúc
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 13- 03 - 1985
Trình độ chuyên môn:Cao Đẳng SP Tin
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Trần Văn Quế
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 19-01-1990
Trình độ chuyên môn:Cao Đẳng SP Lý
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Bùi Văn Triển
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 01-04-1982
Trình độ chuyên môn:ĐH Sư Phạm Tin
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại:

Họ và tên:Trần Văn Phước
Chức vụ: Tổ Viên
Năm sinh: 20-01-1978
Trình độ chuyên môn:ĐH Sư Phạm Vật Lý
Địa chỉ: Tân Tiến - Bù Đốp - Bình Phước
Số điện thoại: