Tên nhà trường: Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
Ghi chú: 2011-2012_(2011) Học kỳ 1_(01) VEMIS_Timetable_(1.2.0)

Mục lục

 

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
10A1H_Anh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A1
CC
--- 10A4
HÓA
10A4
HÓA
--- 12A1
HÓA
Tiết 2 10A1
HÓA
--- --- 12A3
HÓA
--- 10A5
HÓA
Tiết 3 12A1
HÓA
--- --- 10A5
HÓA
--- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- 10A1
HÓA
Tiết 5 12A3
HÓA
--- --- --- --- 10A1
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
10A2L_Phước
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A2
CC
7A4

--- --- 10A5

---
Tiết 2 10A5

10A4

--- --- 10A3

10A3

Tiết 3 10A2

10A2

--- --- 10A1

7A5

Tiết 4 10A1

--- --- --- 10A4

---
Tiết 5 --- --- --- --- --- 10A2
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
10A3T_Phú
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A3
CC
10A3
TOÁN
-x- -x- 12A3
TOÁN
10A1
TOÁN
Tiết 2 -x- 12A3
TOÁN
-x- -x- 12A3
TOÁN
12A3
TOÁN
Tiết 3 -x- 10A1
TOÁN
-x- -x- 10A3
TOÁN
-x-
Tiết 4 -x- --- -x- -x- 10A1
TOÁN
10A3
TOÁN
Tiết 5 -x- --- -x- -x- -x- 10A3
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
10A4V_Hạ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A4
CC
9A1
VĂN
--- --- --- 9A2
VĂN
Tiết 2 --- 9A2
VĂN
9A2
VĂN
--- --- 9A1
VĂN
Tiết 3 9A1
VĂN
10A4
VĂN
--- ---
Tiết 4 10A4
VĂN
--- --- --- ---
Tiết 5 9A2
VĂN
--- 9A1
VĂN
--- --- 10A4
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
10A5Sử_Sâm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A5
CC
--- --- --- 12A2
SỬ
12A4
SỬ
Tiết 2 --- --- --- --- --- 10A1
SỬ
Tiết 3 10A5
SỬ
--- --- --- --- 10A4
SỬ
Tiết 4 12A4
SỬ
--- --- --- --- ---
Tiết 5 12A2
SỬ
--- --- --- --- 10A5
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
11A1T_Anh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A1
CC
-x- 11A3
TOÁN
11A1
TOÁN
-x- -x-
Tiết 2 11A1
TOÁN
-x- 11A1
TOÁN
11A3
TOÁN
-x- -x-
Tiết 3 11A3
TOÁN
-x- 12A2
TOÁN
12A2
TOÁN
-x- 12A2
TOÁN
Tiết 4 11A3
TOÁN
-x- 12A2
TOÁN
--- -x- 11A1
TOÁN
Tiết 5 -x- -x- -x- --- -x- 11A1
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
11A2Đ_Thi
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A2
CC
--- --- --- 6A5
ĐỊA
11A2
ĐỊA
Tiết 2 12A1
ĐỊA
--- --- --- --- 11A3
ĐỊA
Tiết 3 --- --- --- 11A5
ĐỊA
6A4
ĐỊA
11A1
ĐỊA
Tiết 4 --- --- --- --- 11A4
ĐỊA
---
Tiết 5 --- --- --- --- 12A4
ĐỊA
11A2
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
11A3V_Hà Ý
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A3
CC
8A1
VĂN
8A2
VĂN
--- --- 8A1
VĂN
Tiết 2 8A1
VĂN
11A3
VĂN
--- --- 8A2
VĂN
Tiết 3 8A2
VĂN
--- --- --- 11A3
VĂN
Tiết 4 --- --- 11A3
VĂN
--- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- 11A3
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
11A4CN_Lâm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A4
CC
6A3
TOÁN
--- --- --- ---
Tiết 2 12A2
CN
12A1
CN
11A4
TOÁN
--- --- 11A4
TOÁN
Tiết 3 --- 11A4
TOÁN
6A3
TOÁN
--- --- 6A3
TOÁN
Tiết 4 11A4
TOÁN
--- 12A4
CN
-x- --- 12A3
CN
Tiết 5 6A3
TOÁN
--- --- --- --- 11A4
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
11A5Su_Nam
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A5
CC
--- 12A3
SỬ
--- 11A5
SỬ
---
Tiết 2 10A2
SỬ
--- --- --- 11A4
SỬ
---
Tiết 3 --- --- 10A3
SỬ
--- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- 12A1
SỬ
12A1
SỬ
Tiết 5 --- --- --- --- 12A3
SỬ
11A5
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
12A1Si_Huệ lê
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A1
CC
--- --- 12A2
SINH
--- 12A3
SINH
Tiết 2 12A4
SINH
--- --- 11A5
SINH
12A4
SINH
11A5
SINH
Tiết 3 12A2
SINH
--- --- 12A3
SINH
12A1
SINH
12A1
SINH
Tiết 4 --- --- --- --- 11A1
SINH
---
Tiết 5 11A1
SINH
--- --- --- --- 12A1
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
12A2Đ_Vân
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A2
CC
--- 9A1
ĐỊA
--- --- 12A2
ĐỊA
Tiết 2 9A1
ĐỊA
--- --- 9A2
ĐỊA
--- 9A4
ĐỊA
Tiết 3 9A3
ĐỊA
--- 9A4
ĐỊA
--- --- 12A3
ĐỊA
Tiết 4 --- --- 9A3
ĐỊA
--- --- ---
Tiết 5 --- --- 9A2
ĐỊA
--- --- 12A2
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
12A3V_Yến
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A3
CC
--- 12A2
VĂN
--- 11A1
VĂN
11A1
VĂN
Tiết 2 --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- 12A3
VĂN
--- 12A3
VĂN
---
Tiết 4 --- --- 11A1
VĂN
--- 12A2
VĂN
Tiết 5 --- --- --- --- --- 12A3
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
12A4GD_Tám
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A4
CC
11A2
GDCD
--- --- 11A3
GDCD
---
Tiết 2 --- 8A2
GDCD
--- --- --- 8A1
GDCD
Tiết 3 12A3
GDCD
12A1
GDCD
--- --- 11A1
GDCD
11A5
GDCD
Tiết 4 --- --- --- --- 12A4
GDCD
11A4
GDCD
Tiết 5 --- --- --- --- 12A2
GDCD
12A4
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
6A1Ti_Hoan
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 6A1
CC
--- 6A2
TIN
--- 8A1
TIN
---
Tiết 2 --- --- 6A4
TIN
--- 6A3
TIN
6A3
TIN
Tiết 3 6A5
TIN
--- --- --- 6A5
TIN
6A4
TIN
Tiết 4 6A2
TIN
--- 6A1
TIN
--- 8A2
TIN
8A2
TIN
Tiết 5 6A1
TIN
--- 8A1
TIN
--- --- 6A1
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
6A2V_Thanh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 6A2
CC
--- --- --- --- 6A2
VĂN
Tiết 2 --- --- 7A3
VĂN
--- 7A3
VĂN
6A2
VĂN
Tiết 3 7A3
VĂN
--- 6A5
VĂN
--- ---
Tiết 4 6A5
VĂN
--- 6A2
VĂN
--- --- 6A5
VĂN
Tiết 5 --- --- --- 6A2
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
6A3L_Tâm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 6A3
CC
--- --- --- 11A2

---
Tiết 2 12A3

--- 12A3

--- 11A1

12A1

Tiết 3 11A1

--- --- --- 6A2

---
Tiết 4 6A3

--- 12A1

--- 11A3

11A3

Tiết 5 --- --- 11A2

--- --- 6A3
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
6A4T_Cầm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 6A4
CC
--- --- --- --- 6A4
TOÁN
Tiết 2 6A5
TOÁN
--- 6A5
TOÁN
--- 6A5
TOÁN
---
Tiết 3 6A4
TOÁN
--- 11A5
TOÁN
--- 11A5
TOÁN
6A5
TOÁN
Tiết 4 11A5
TOÁN
--- 6A4
TOÁN
-x- 6A4
TOÁN
11A5
TOÁN
Tiết 5 --- --- --- --- --- 6A4
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
6A5L_Hường
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 6A5
CC
6A4

-x- --- -x- 11A5

Tiết 2 11A5

6A5

-x- 12A4

-x- 12A2

Tiết 3 --- 12A2

-x- 11A4

-x- 11A4

Tiết 4 6A1

--- -x- --- -x- ---
Tiết 5 12A4

--- -x- --- -x- 6A5
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
7A1T_Hải
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 7A1
CC
7A2
TOÁN
7A1
TOÁN
--- --- 10A4
TOÁN
Tiết 2 7A2
TOÁN
7A1
TOÁN
10A4
TOÁN
--- --- 7A1
TOÁN
Tiết 3 --- 10A4
TOÁN
7A2
TOÁN
--- --- ---
Tiết 4 7A1
TOÁN
--- --- -x- --- 7A2
TOÁN
Tiết 5 --- --- --- --- --- 7A1
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
7A2Đ_Xuân
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 7A2
CC
7A1
ĐỊA
--- 7A1
SỬ
--- 7A1
SỬ
Tiết 2 7A3
ĐỊA
7A4
ĐỊA
--- 7A1
ĐỊA
--- ---
Tiết 3 7A2
ĐỊA
7A2
ĐỊA
--- --- --- 7A4
ĐỊA
Tiết 4 7A5
ĐỊA
--- --- 7A3
ĐỊA
--- 7A5
ĐỊA
Tiết 5 --- --- --- --- --- 7A2
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
7A3T_Hằng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 7A3
CC
9A3
TOÁN
9A4
TOÁN
7A3
TOÁN
-x- -x-
Tiết 2 9A4
TOÁN
9A3
TOÁN
9A4
TOÁN
9A3
TOÁN
-x- -x-
Tiết 3 --- 7A3
TOÁN
9A3
TOÁN
9A4
TOÁN
-x- -x-
Tiết 4 7A3
TOÁN
--- --- -x- -x- -x-
Tiết 5 --- --- 7A3
TOÁN
--- -x- 7A3
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
7A4V_Kiều
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 7A4
CC
--- --- 6A4
GDCD
--- ---
Tiết 2 --- --- 7A4
VĂN
7A5
VĂN
--- 6A5
GDCD
Tiết 3 7A5
VĂN
--- 6A1
GDCD
6A3
GDCD
--- ---
Tiết 4 7A4
VĂN
--- 7A5
VĂN
7A4
VĂN
--- 6A2
GDCD
Tiết 5 --- --- --- 7A4
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
7A5Si_Thúy
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 7A5
CC
--- --- 7A2
SINH
9A1
SINH
---
Tiết 2 7A5
SINH
--- --- 7A4
SINH
7A1
SINH
7A2
SINH
Tiết 3 --- --- --- 9A2
SINH
7A4
SINH
7A1
SINH
Tiết 4 9A2
SINH
--- --- 7A5
SINH
--- 7A3
SINH
Tiết 5 9A1
SINH
--- --- --- 7A3
SINH
7A5
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
8A1T_Sơn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 8A1
CC
--- --- --- 8A2
TOÁN
8A2
TOÁN
Tiết 2 9A2
TOÁN
--- --- --- 8A1
TOÁN
---
Tiết 3 8A2
TOÁN
--- 8A1
TOÁN
--- --- 9A2
TOÁN
Tiết 4 8A1
TOÁN
--- 9A2
TOÁN
-x- 9A2
TOÁN
8A1
TOÁN
Tiết 5 --- --- 8A2
TOÁN
--- --- 8A1
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
8A2Đ_Thắng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 8A2
CC
--- --- 6A2
ĐỊA
--- 6A3
ĐỊA
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- 6A1
ĐỊA
--- 8A2
ĐỊA
Tiết 4 --- --- --- 8A1
ĐỊA
--- 8A3
ĐỊA
Tiết 5 --- --- --- 8A4
ĐỊA
--- 8A2
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
8A3H_Khương
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 8A3
CC
8A3
CN
11A4
HÓA
--- --- ---
Tiết 2 11A4
CN
11A5
CN
8A3
CN
--- --- ---
Tiết 3 --- 11A1
CN
11A3
CN
--- --- ---
Tiết 4 8A2
CN
--- 8A2
CN
--- --- 11A2
CN
Tiết 5 11A4
HÓA
--- --- --- --- 8A3
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
8A4CN_Xoan
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 8A4
CC
--- 10A5
CN
--- 10A2
CN
---
Tiết 2 8A4
CN
--- 7A1
CN
--- --- ---
Tiết 3 --- --- 10A1
CN
--- 10A4
CN
10A3
CN
Tiết 4 --- --- 8A1
CN
--- 7A1
CN
8A4
CN
Tiết 5 --- --- --- --- 8A1
CN
8A4
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
9A1T_Nền
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 9A1
CC
--- --- --- --- 8A3
TOÁN
Tiết 2 8A3
TOÁN
--- 9A1
TOÁN
8A4
TOÁN
--- 8A4
TOÁN
Tiết 3 --- --- 8A4
TOÁN
9A1
TOÁN
--- ---
Tiết 4 9A1
TOÁN
--- 8A3
TOÁN
-x- --- 9A1
TOÁN
Tiết 5 8A4
TOÁN
--- --- 8A3
TOÁN
--- 9A1
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
9A2H_Thắm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 9A2
CC
--- 9A2
HÓA
9A1
HÓA
--- 11A3
HÓA
Tiết 2 --- --- --- 8A3
HÓA
--- 9A2
HÓA
Tiết 3 --- --- 9A1
HÓA
11A3
HÓA
--- 8A3
HÓA
Tiết 4 --- --- 8A4
HÓA
8A4
HÓA
--- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- 9A2
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
9A3L_Long
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 9A3
CC
--- --- 9A2

--- 9A1

Tiết 2 --- --- --- 8A2

9A3

---
Tiết 3 9A4

--- --- --- 8A1

9A4

Tiết 4 8A4

--- --- --- 9A1

9A2

Tiết 5 9A3

--- --- --- 8A3

9A3
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
9A4V_Phương
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 9A4
CC
9A4
VĂN
--- --- 9A3
VĂN
9A4
VĂN
Tiết 2 9A3
VĂN
--- --- --- 9A4
VĂN
---
Tiết 3 --- 9A3
VĂN
--- --- 9A4
VĂN
9A3
VĂN
Tiết 4 --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- 9A4
S.hoạt
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
A_Dung
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- 8A4
ANH
10A4
ANH
10A3
ANH
Tiết 2 8A2
ANH
--- 10A2
ANH
10A4
ANH
10A2
ANH
10A4
ANH
Tiết 3 8A4
ANH
--- 8A2
ANH
8A3
ANH
8A2
ANH
8A4
ANH
Tiết 4 10A3
ANH
-x- 10A3
ANH
-x- --- 10A2
ANH
Tiết 5 8A3
ANH
-x- 8A3
ANH
-x- -x- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
A_Hoàng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A1
ANH
-x- 10A5
ANH
6A3
ANH
-x-
Tiết 2 6A4
ANH
6A4
ANH
6A2
ANH
6A2
ANH
10A1
ANH
-x-
Tiết 3 10A1
ANH
6A3
ANH
6A4
ANH
6A5
ANH
10A5
ANH
-x-
Tiết 4 10A5
ANH
-x- 6A3
ANH
-x- 6A5
ANH
-x-
Tiết 5 6A2
ANH
-x- 6A5
ANH
-x- --- -x-
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
A_Hường
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A2
ANH
12A4
ANH
11A5
ANH
7A1
ANH
-x-
Tiết 2 7A1
ANH
11A1
ANH
7A2
ANH
11A1
ANH
11A5
ANH
-x-
Tiết 3 11A5
ANH
12A4
ANH
--- 7A2
ANH
12A4
ANH
-x-
Tiết 4 12A2
ANH
-x- 7A1
ANH
-x- 12A2
ANH
-x-
Tiết 5 7A2
ANH
-x- 11A1
ANH
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
A_Ngân
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 7A3
ANH
7A4
ANH
9A3
ANH
6A1
ANH
6A1
ANH
Tiết 2 6A1
ANH
9A1
ANH
9A3
ANH
9A4
ANH
7A5
ANH
7A4
ANH
Tiết 3 9A2
ANH
7A4
ANH
7A5
ANH
7A5
ANH
9A2
ANH
7A3
ANH
Tiết 4 --- -x- 9A1
ANH
-x- 7A3
ANH
9A4
ANH
Tiết 5 --- -x- -x- -x- -x- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
A_Tuyến
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A3
ANH
8A1
ANH
12A3
ANH
12A1
ANH
-x-
Tiết 2 11A2
ANH
8A1
ANH
11A3
ANH
11A4
ANH
11A3
ANH
-x-
Tiết 3 11A4
ANH
11A3
ANH
12A1
ANH
11A2
ANH
11A4
ANH
-x-
Tiết 4 12A1
ANH
-x- 12A3
ANH
-x- 11A2
ANH
-x-
Tiết 5 8A1
ANH
-x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
CN_Dũng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- 9A4
CN
-x-
Tiết 2 -x- -x- -x- -x- 9A2
CN
-x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- 9A1
CN
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- 9A3
CN
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- --- -x-
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
CN_Nhâm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- 6A2
CN
7A3
CN
6A1
CN
7A4
CN
6A5
CN
Tiết 2 -x- 7A2
CN
7A5
CN
6A5
CN
6A2
CN
6A4
CN
Tiết 3 -x- 6A4
CN
7A4
CN
7A3
CN
7A2
CN
6A1
CN
Tiết 4 -x- --- --- -x- 7A5
CN
6A3
CN
Tiết 5 -x- --- 6A3
CN
--- --- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
GD_Thắm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 9A2
GDCD
--- --- --- 7A2
GDCD
Tiết 2 10A4
GDCD
7A3
GDCD
10A5
GDCD
--- --- 9A3
GDCD
Tiết 3 10A3
GDCD
9A1
GDCD
7A1
GDCD
--- --- ---
Tiết 4 10A2
GDCD
--- 10A1
GDCD
--- --- 7A4
GDCD
Tiết 5 7A5
GDCD
--- 9A4
GDCD
--- --- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
GD_Tuấn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- 8A3
GDCD
--- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- 8A4
GDCD
--- ---
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
H_Hồng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- 11A1
HÓA
11A5
HÓA
10A3
HÓA
--- -x-
Tiết 2 -x- 11A2
HÓA
11A2
HÓA
10A2
HÓA
--- -x-
Tiết 3 -x- 11A5
HÓA
--- 11A1
HÓA
10A2
HÓA
-x-
Tiết 4 -x- --- --- --- 10A3
HÓA
-x-
Tiết 5 -x- --- --- --- --- -x-
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
H_Lánh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- -x- 9A4
HÓA
-x- -x-
Tiết 2 --- -x- -x- 12A2
HÓA
12A2
HÓA
12A4
HÓA
Tiết 3 12A4
HÓA
-x- -x- 8A2
HÓA
9A3
HÓA
8A1
HÓA
Tiết 4 9A3
HÓA
-x- -x- -x- 8A1
HÓA
---
Tiết 5 9A4
HÓA
-x- -x- -x- 8A2
HÓA
---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
Họa_Nga
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 7A5
Họa
-x- 8A1
Họa
9A2
Họa
7A3
Họa
Tiết 2 7A4
Họa
8A3
Họa
-x- 6A3
Họa
9A1
Họa
6A1
Họa
Tiết 3 6A2
Họa
6A5
Họa
-x- 9A3
Họa
--- ---
Tiết 4 9A4
Họa
--- -x- 7A2
Họa
8A4
Họa
6A4
Họa
Tiết 5 8A2
Họa
--- -x- --- 7A1
Họa
---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
L_Quế
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 7A1

--- --- --- --- ---
Tiết 4 7A2

--- --- --- --- ---
Tiết 5 7A3

--- --- --- --- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
N_Phương
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 6A5
NHẠC
--- --- 7A2
NHẠC
8A4
NHẠC
Tiết 2 --- 6A3
NHẠC
--- 8A1
NHẠC
--- 7A3
NHẠC
Tiết 3 --- 7A5
NHẠC
--- 6A4
NHẠC
6A1
NHẠC
---
Tiết 4 --- --- --- 8A3
NHẠC
6A2
NHẠC
7A1
NHẠC
Tiết 5 --- --- --- 8A2
NHẠC
7A4
NHẠC
---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
Si_HuệK
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 11A3
SINH
--- 11A4
SINH
-x- 9A3
SINH
Tiết 2 11A3
SINH
10A1
SINH
10A3
SINH
10A5
SINH
-x- ---
Tiết 3 10A4
SINH
9A4
SINH
11A4
SINH
10A2
SINH
-x- 11A2
SINH
Tiết 4 --- --- 9A4
SINH
--- -x- ---
Tiết 5 11A2
SINH
--- 9A3
SINH
--- -x- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
Si_Hạnh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 8A4
SINH
6A3
SINH
6A5
SINH
8A4
SINH
---
Tiết 2 --- 6A2
SINH
8A1
SINH
--- 8A2
SINH
---
Tiết 3 6A1
SINH
8A3
SINH
--- 6A2
SINH
6A3
SINH
---
Tiết 4 8A3
SINH
--- 6A5
SINH
8A2
SINH
6A1
SINH
---
Tiết 5 6A4
SINH
--- 6A4
SINH
8A1
SINH
--- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
Su_Hoài
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 8A2
SỬ
9A3
SỬ
8A2
SỬ
8A3
SỬ
---
Tiết 2 6A2
SỬ
9A4
SỬ
8A4
SỬ
9A1
SỬ
6A1
SỬ
---
Tiết 3 8A3
SỬ
8A1
SỬ
9A2
SỬ
8A1
SỬ
8A4
SỬ
---
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- ---
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
Su_Quân
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- 6A5
SỬ
11A3
SỬ
7A3
SỬ
7A5
SỬ
Tiết 2 -x- -x- --- 6A4
SỬ
7A2
SỬ
11A2
SỬ
Tiết 3 -x- -x- 11A1
SỬ
7A4
SỬ
--- 7A2
SỬ
Tiết 4 -x- -x- 7A3
SỬ
--- 6A3
SỬ
---
Tiết 5 -x- -x- 7A4
SỬ
--- 7A5
SỬ
---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
T_Hạnh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- 10A2
TOÁN
10A2
TOÁN
--- -x- -x-
Tiết 2 -x- 10A2
TOÁN
--- --- -x- -x-
Tiết 3 -x- 10A5
TOÁN
10A5
TOÁN
--- -x- -x-
Tiết 4 -x- --- 10A5
TOÁN
-x- -x- -x-
Tiết 5 -x- --- --- --- -x- -x-
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
T_Phương
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 6A1
TOÁN
7A5
TOÁN
7A4
TOÁN
6A2
TOÁN
7A4
TOÁN
Tiết 2 --- 7A5
TOÁN
--- 6A1
TOÁN
7A4
TOÁN
7A5
TOÁN
Tiết 3 --- 6A2
TOÁN
6A2
TOÁN
--- 7A5
TOÁN
6A2
TOÁN
Tiết 4 --- --- 7A4
TOÁN
-x- --- 6A1
TOÁN
Tiết 5 --- --- 6A1
TOÁN
--- --- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
T_Thu
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A1
TOÁN
11A2
TOÁN
12A4
TOÁN
12A4
TOÁN
---
Tiết 2 -x- 12A4
TOÁN
12A1
TOÁN
11A2
TOÁN
12A1
TOÁN
---
Tiết 3 -x- 11A2
TOÁN
12A4
TOÁN
12A1
TOÁN
11A2
TOÁN
---
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
Ti_Cúc
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- 11A1
TIN
--- 11A4
TIN
---
Tiết 2 --- --- 11A5
TIN
--- 11A2
TIN
---
Tiết 3 --- --- --- --- 11A3
TIN
---
Tiết 4 11A1
TIN
--- 11A2
TIN
--- 11A5
TIN
---
Tiết 5 11A3
TIN
--- 11A4
TIN
--- --- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
Ti_Nam
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A4
TIN
--- 7A5
TIN
7A5
TIN
---
Tiết 2 --- 12A2
TIN
--- --- --- ---
Tiết 3 7A4
TIN
12A3
TIN
--- 12A4
TIN
12A2
TIN
---
Tiết 4 12A3
TIN
-x- --- -x- 7A4
TIN
---
Tiết 5 12A1
TIN
-x- --- -x- 12A1
TIN
---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
Ti_Triển
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A4
TIN
7A2
TIN
10A2
TIN
10A3
TIN
---
Tiết 2 --- 10A5
TIN
10A1
TIN
7A3
TIN
10A4
TIN
10A2
TIN
Tiết 3 --- 7A1
TIN
7A3
TIN
10A3
TIN
--- 10A1
TIN
Tiết 4 --- --- --- --- 10A5
TIN
---
Tiết 5 --- --- 7A1
TIN
--- 7A2
TIN
---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
Ti_Trạng
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- 8A4
TIN
--- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- 8A4
TIN
---
Tiết 3 --- --- 8A3
TIN
--- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- 8A3
TIN
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
V_Dương
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 11A5
VĂN
10A1
VĂN
11A2
VĂN
--- ---
Tiết 2 10A3
VĂN
10A3
VĂN
--- 10A1
VĂN
--- ---
Tiết 3 11A2
VĂN
11A2
VĂN
--- ---
Tiết 4 -x- 11A5
VĂN
-x- --- ---
Tiết 5 11A5
VĂN
-x- -x- --- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
V_Hiên
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- 11A4
VĂN
12A1
VĂN
12A1
VĂN
-x- 11A4
VĂN
Tiết 2 -x- 12A4
VĂN
-x- ---
Tiết 3 -x- --- --- --- -x- 12A4
VĂN
Tiết 4 -x- --- 11A4
VĂN
--- -x-
Tiết 5 -x- --- --- --- -x- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
V_Hà B
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- 6A1
VĂN
--- --- ---
Tiết 2 --- 6A1
VĂN
6A1
VĂN
--- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
V_Nhuận
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A5
VĂN
8A3
VĂN
--- --- 10A2
VĂN
Tiết 2 --- 8A4
VĂN
--- --- 8A3
VĂN
8A3
VĂN
Tiết 3 --- 10A2
VĂN
--- 10A5
VĂN
Tiết 4 --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- 8A4
VĂN
--- 8A4
VĂN
---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
V_Trang
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- 6A4
VĂN
6A3
VĂN
6A4
VĂN
---
Tiết 2 6A3
VĂN
--- 6A3
VĂN
7A2
VĂN
---
Tiết 3 --- --- 7A1
VĂN
7A1
VĂN
---
Tiết 4 6A4
VĂN
--- 7A2
VĂN
7A2
VĂN
---
Tiết 5 7A1
VĂN
--- --- --- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh

Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808)
Đ_Hiền
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- 10A3
ĐỊA
10A1
ĐỊA
10A1
ĐỊA
10A5
ĐỊA
Tiết 2 --- --- --- 10A3
ĐỊA
10A5
ĐỊA
---
Tiết 3 --- --- --- 10A4
ĐỊA
--- 10A2
ĐỊA
Tiết 4 --- -x- --- -x- 10A2
ĐỊA
10A4
ĐỊA
Tiết 5 --- -x- --- -x- --- ---
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 4 Oct 2019 22:02:32

Trở lên trên đỉnh