TKB Học Sinh

  • TKB buổi sáng dành cho Học Sinh áp dụng từ ngày 3/10/2022

    Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808) Tên nhà trường: Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808) Ghi chú: 2011-2012_(2011) Học kỳ 1_(01) VEMIS_Timetable_(1.2.0) Mục lục Khối Lớp 10 Lớp học 10A1: 10A1 Nhóm mặc định Lớp học 10A2: 10A2 Nhóm mặc định Lớp học 10A3: 10A3 Nhóm mặc định Lớp học 10A4: 10A4 Nhóm mặc định […]


  • TKB buổi sáng dành cho Học Sinh áp dụng từ ngày 6/09/2022

    TKB buổi sáng dành cho Học Sinh áp dụng từ ngày 6/09/2022

    Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808) Tên nhà trường: Trường PT cấp 2,3 Tân Tiến_(70000808) Ghi chú: 2011-2012_(2011) Học kỳ 1_(01) VEMIS_Timetable_(1.2.0) Mục lục Khối Lớp 10 Lớp học 10A1: 10A1 Nhóm mặc định Lớp học 10A2: 10A2 Nhóm mặc định Lớp học 10A3: 10A3 Nhóm mặc định Lớp học 10A4: 10A4 Nhóm mặc định […]