Ban giám hiệu

  • Tài liệu buổi học chính trị hè 2021 – 2022

    bài giảng nghị quyết 5 Tỉnh ủy báo cáo nhanh đại hội XIII chương trình hành động thực hiện NQ ĐH XI đề cương triển khai NQ ĐH XI Tỉnh kết luận 01 – của Bộ chính trị những nội dung cốt lõi của ĐH XIII của Đảng những điểm mới trong các văn kiện […]