Tài liệu buổi học chính trị hè 2021 – 2022

bài giảng nghị quyết 5 Tỉnh ủy
báo cáo nhanh đại hội XIII
chương trình hành động thực hiện NQ ĐH XI
đề cương triển khai NQ ĐH XI Tỉnh
kết luận 01 – của Bộ chính trị
những nội dung cốt lõi của ĐH XIII của Đảng
những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng