BẢNG LƯỢNG HÓA THI ĐUA NĂM HỌC 2019 – 2020 (DÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH HÀNG TUẦN, THÁNG)

Quý Thầy/Cô có thể xem chi tiết bảng lượng hóa thi đua năm học 2019 – 2020 tại đây