MỘT SỐ KẾ HOẠCH TRỌNG ĐIỂM ĐẦU NĂM HỌC 2019 – 2020

Quý Thầy/Cô có thể xem các văn bản liên quan ở phía dưới.

quy định chống bỏ học

quy định hồ sơ đối với giáo viên chủ nhiệm

quy định chỉ tiêu toàn diện cuối năm

quy định chống chay học

nội dung sinh hoạt chủ nhiệm

kế hoạch trang trí lớp

kế hoạch – chương trình chủ điểm của GVCN

hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động của GVCN

chương trình – nội dung họp phhs đầu năm theo đơn vị lớp

lịch hoạt động tuần 4 tháng 8